Hướng dẫn tạo Datacenter, Cluster HA và DRS, và Add Host ESX/ESXi trong vCenter 4.1

Xem lại hướng dẫn cài đặt vCenter server 4.1:
http://kenhgiaiphap.vn/Detail/1125/Huong-dan-cai-dat-vCenter-Server.html
Một trong những việc đầu tiên cần cấu hình trong vCenter server để quản trị tập trung các Hypervisor ESX/ESXi cũng như sử dụng các tính năng nâng cao của VMware vSphere:
-Tạo datacenter.
-Tạo cluster HA và DRS
-Add host ESX/ESXi.
Thực hiện:
Mở vSphere client lên và kết nối với vCenter server.

 
 

Click Ignore

 
 

Chuột phải chọn New Datacenter. Ở đây mình đặt tên datacenter là Kenhgiaiphap

 

Sau khi tạo xong datacenter ta chuột phải vào và chọn new Cluster.

 

Ta đặt tên cho cluster và check vào 2 chức năng bên dưới. Click next

Để thiết lập một cluster DRS hoàn toàn tự động chọn “full automated”. Click next

Chọn off và click next.

Chọn enable Host Monitoring: để kích hoạt tính năng giám sát host.
Chọn một chính sách kiểm soát chấp nhận để ngăn chặn các máy ảo được mở lên sử dụng khi tài nguyên bị hạn chế.
Click next

 

Chọn mặc định. Click next

 

Chọn giám sát máy ảo bằng vmware tool. Click next

 

Chọn Diasable EVC. Click next

 

Đối với chính sách swapfile chọn lưu trữ swapfile trong cùng thư mục với các máy ảo (Điều này sẽ tăng tốc độ VMotion). Click next.

 

Xem lại cấu hình cluster và click finish.

 

Cluster HA, DRS đã được tạo.

 

Thực hiện add host ESX/ESXi vào.
Ta chọn cluster vừa tạo chuột phải chọn add hosst.

 

Nhập vào tên hoặc địa chỉ IP của host ESX/ESXi server.
Nhập username và pass tài khoản quản trị. vSphere client sẽ dùng tài khoàn này để kết nối tới host ESX/ESXi server. Click next

Xem lại chi tiết host được add vào và các máy ảo hiện có trên host.click next

 

Để mặc định click next.

 

Khi bạn bật chế độ Lockdown Mode sẽ ngăn chặn user remote vào host. Ở đây mình không chọn, click next.

 

Chọn vị trí đặt máy ảo hiện có trên host. Click next

 

Xem lại và click Finish.

 

Host ESX/ESXi server đã được add vào cluster, ta sẽ thấy được tất cả các máy ảo hiện có trên host.

 

Phương Thanh (kenhgiaiphap.vn)

About Tony Nguyễn
Tôi tên Tony tự Tèo trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên. Thưở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường, tuy thế tính tình thật thà thẳng thắng, thích thi thơ ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: