Hướng Dẫn Cài Đặt OpenQRM trên CentOS 5.6

openQRM là nền tảng quản lý Data-center thế hệ mới. Đây là một kiến trúc tự động, nhanh chóng, có khả năng triển khai, giám sát, đáp ứng cao, cloud computing và đặc biệt là hỗ trợ nhiều công nghệ ảo hóa khác nhau. OpenQRM là một giao diện quản lý đơn cho tòan bộ kiến trúc, và có khả năng tích hợp những công cụ của hãng thứ ba thông qua các plugins.
Sau đây, Kênh Giải Pháp sẽ đưa ra lọat bài giới thiệu về công nghệ điện tóan đám mây này.

Phần 1: Hướng Dẫn Cài Đặt openQRM trên CentOS 5.6

1- Cài đặt CentOS 5.6

Quá trình cài đặt CentOS khá đơn giản. Tuy nhiên trong quá trình cài đặt cần phải tạo ra một phân vùng riêng để chứa các “Server-image store”. Hoặc các bạn có thể sử dụng một ổ đĩa khác.
Tiếp  theo là chỉnh file /etc/hosts.

 

2- Chuẩn bị không gian lưu trữ cho Server-Image

pvcreate /dev/sdb1
vgcreate vol /dev/sdb1

3- Cài đặt Enterprise iSCSI Target

yum -y install kernel-devel openssl-devel gcc rpm-build
mkdir ietd
cd ietd/
wget http://sourceforge.net/projects/iscsitarget/files/iscsitarget/1.4.20.1/iscsitarget-1.4.20.1.tar.gz
tar -xzf iscsitarget-1.4.20.1.tar.gz
cd iscsitarget-1.4.20.1
make && make install
/etc/init.d/iscsi-target start

4- Chuẩn bị CSDL

yum -y install mysql-server
/etc/init.d/mysql start
chkconfig mysqld on

5- Cài đặt openQRM

yum -y install subversion
svn co https://openqrm.svn.sourceforge.net/svnroot/openqrm openqrm
cd openqrm/trunk/src/
make && make install && make start

6- Cấu hình openQRM

Sau khi cài đặt xong thì các bạn có thể vào giao diện quản lý thông qua địa chỉ: http://ipaddress/openqrm. Với user và password mặc định là openqrm.

Quốc Dũng (Từ OpenQRM)

About Tony Nguyễn
Tôi tên Tony tự Tèo trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên. Thưở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường, tuy thế tính tình thật thà thẳng thắng, thích thi thơ ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: