Cài đặt và sử dụng Zenoss trên Centos

Để giám sát hoạt động, tình trạng của một thiết bị, mạng, tài nguyên trên máy chủ người ta thường dùng đến giao thức SNMP . Có thể bạn sẽ dùng Cacti , Nagios hoặc Zabbix để monitor network, device tuy nhiên việc dùng phần mềm nào cũng tuỳ thuộc vào người quản trị hệ thống đó có thông hiểu ngôn ngữ lập trình của phần mềm ứng dụng đó .

Bài viết này hướng dẫn cài đặt Zenoss trên Centos, Zenoss được viết bằng Python cho nên nếu bạn thành thạo Python thì quả thật không còn gì để nói nữa .

[root@hosting zenoss-2.3.2]# yum -y install mysql mysql-server net-snmp net-snmp-utils python python-dev

[root@hosting zenoss-2.3.2]# useradd zenoss

[root@hosting zenoss-2.3.2]# cd /home/zenoss

[root@hosting zenoss]# vi .bashrc

export ZENHOME=/usr/local/zenoss

export PYTHONPATH=$ZENHOME/lib/python

export PATH=$ZENHOME/bin:$PATH

[root@hosting zenoss]# mkdir /usr/local/zenoss

[root@hosting zenoss]# chown zenoss /usr/local/zenoss

[root@hosting zenoss]# cd /usr/local/src

[root@hosting src]# wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/zenoss/zenoss-2.3.2.tar.gz

[root@hosting src]# tar zxvf zenoss-2.3.2.tar.gz

[root@hosting src]# mv zenoss-2.3.2 /home/zenoss

[root@hosting zenoss]# chown -R zenoss /home/zenoss/zenoss-2.3.2

[root@hosting zenoss]# su – zenoss

[zenoss@hosting ~]$ cd zenoss-2.3.2

[zenoss@hosting zenoss-2.3.2]$ ./install.sh

This installer actually builds Zenoss.

For a simpler installation try the VMPlayer Appliance image,

or use RPMs for Redhat based systems.

Building…

Password for the Zenoss “admin” user [zenoss]:

Enter the password again:

MySQL server hostname [localhost]: localhost

MySQL server root username [root]: root

MySQL server root password []:

MySQL event database name [events]:

MySQL username for Zenoss events database [zenoss]:

MySQL password for zenoss [zenoss]:

MySQL server port [3306]:

=========================================================

zensocket must be setuid. As root, execute the following:

chown root:zenoss /usr/local/zenoss/bin/zensocket

chmod 04750 /usr/local/zenoss/bin/zensocket

=========================================================

Successfully installed Zenoss

[root@hosting zenoss]# chown root:zenoss /usr/local/zenoss/bin/zensocket

[root@hosting zenoss]# chmod 04750 /usr/local/zenoss/bin/zensocket

[root@hosting zenoss]# cp /usr/local/zenoss/bin/zenoss /etc/init.d/

[root@hosting zenoss]# /sbin/chkconfig –level 345 zenoss on

[zenoss@hosting ~]$ zenoss start

[root@hosting zenoss]# cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.bak

[root@hosting zenoss]# vi /etc/snmp/snmpd.conf

Tìm mục “First, map the community name into a security name” thêm vào:

com2sec notConfigUser default public

Tìm mục “Second, map the security names into group names” thêm vào:

group notConfigGroup v1 notConfigUser

group notConfigGroup v2c notConfigUser

Tìm mục “Third, create a view for us to let the groups have rights” thêm vào

view systemview included .1

Tìm mục “Finally, grant the 2 groups access to the 1 view with different write permissions,” thêm vào dòng sau :

access notConfigGroup “” any noauth exact systemview none none

Thêm vào mục System Contact Information:

syslocation Unknown (edit /etc/snmp/snmpd.local.conf)

syscontact Root (configure /etc/snmp/snmpd.local.conf)

Tìm mục Further Information thêm vào

trapcommunity public

trapsink default

[zenoss@hosting ~]$ zenoss restart

Daemon: zeneventlog stopping…

Daemon: zenwin stopping…

Daemon: zenprocess stopping…

Daemon: zencommand stopping…

Daemon: zenperfsnmp stopping…

Daemon: zenmodeler stopping…

Daemon: zentrap stopping…

Daemon: zenactions stopping…

Daemon: zenstatus stopping…

Daemon: zensyslog stopping…

Daemon: zenping stopping…

Daemon: zenhub stopping…

Daemon: zopectl . . . . . . . . . . daemon process stopped

Daemon: zeoctl . daemon process stopped

Daemon: zeoctl . daemon process started, pid=28602

Daemon: zopectl . . daemon process started, pid=28606

Daemon: zenhub starting…

Daemon: zenping starting…

Daemon: zensyslog starting…

Daemon: zenstatus starting…

Daemon: zenactions starting…

Daemon: zentrap starting…

Daemon: zenmodeler starting…

Daemon: zenperfsnmp starting…

Daemon: zencommand starting…

Daemon: zenprocess starting…

Daemon: zenwin starting…

Daemon: zeneventlog starting…

[root@hosting zenoss]# service snmpd start

Starting snmpd: [ OK ]

Cài đặt Plugin cho Zenoss

[root@hosting src]# wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/zenoss/Zenoss-Plugins-2.0.4.tar.gz

[root@hosting src]# tar zxvf Zenoss-Plugins-2.0.4.tar.gz

[root@hosting src]# cd Zenoss-Plugins-2.0.4/

[root@hosting Zenoss-Plugins-2.0.4]# python setup.py build

[root@hosting Zenoss-Plugins-2.0.4]# python setup.py install

Mở trình duyệt ra nhập vào http://192.168.1.200:8080 , nếu không truy cập được là do Zenoss chưa được start, SELINUX được bật (Centos, Fedora) , apparmor (Ubuntu)hoặc bạn chưa mở port cho ứng dụng .

Với username là admin và mật khẩu mặc định là zenoss

[root@hosting Zenoss-Plugins-2.0.4] # /etc/init.d/iptables stop

Trên Ubuntu nếu bạn cài đặt SNMP thì chỉ cần chạy và tương tự cấu hình như trên

tranhuuphuoc@tranhuuphuoc-desktop:~$ sudo apt-get install snmpd

Tuy nhiên bạn cần xoá dòng 127.0.0.1 trong

snmpd options (use syslog, close stdin/out/err). SNMPDOPTS=’-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid 127.0.0.1′

Sau khi cấu hình SNMP bạn cần restart dịch vụ này

Cho Centos, Fedora

[root@hosting snmp]# /etc/rc.d/init.d/snmpd start

Cho Ubuntu

$ sudo /etc/init.d/snmpd restart

$ sudo /etc/init.d/apparmor stop

Cài đặt và giám sát server Linux

Tạo user và email cảnh báo

 

About Tony Nguyễn
Tôi tên Tony tự Tèo trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên. Thưở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường, tuy thế tính tình thật thà thẳng thắng, thích thi thơ ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: