Giải pháp Backup dữ liệu đơn giản với CronTab trên Linux


1. Cron là gì?

Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab (CRON Table) là một file chứa đựng bảng biểu (schedule) của các entries được chạy.

2. Cron làm việc thế nào?

Một cron schedule đơn giản là một text file. Mỗi người dùng có một cron schedule riêng, file này thường nằm ở /var/spool/cron. Crontab files không cho phép bạn tạo hoặc chỉnh sửa trực tiếp với bất kỳ trình text editor nào, trừ phi bạn dùng lệnh crontab. Một số lệnh thường dùng:

crontab -e: tạo hoặc chỉnh sửa file crontab
crontab -l: hiển thị file crontab

crontab -r: xóa file crontab 3. Cấu trúc của crontab

Một crontab file có 5 trường xác định thời gian, cuối cùng là lệnh sẽ được chạy định kỳ, cấu trúc như sau:

* * * * * command to be executed
– – – – –
| | | | |
| | | | +—– day of week (0 – 6) (Sunday=0)
| | | +——- month (1 – 12)
| | +——— day of month (1 – 31)

| +———– hour (0 – 23)
+————- min (0 – 59)

Nếu một cột được gán ký tự *, nó có nghĩa là tác vụ sau đó sẽ được chạy ở mọi giá trị cho cột đó.

3. Ví dụ

Giả sử tôi viết một đoạn script backup bookmarks trong Firefox như sau:

#!/bin/bash
date=`date +%F`

cp ~/.mozilla/firefox/13kee53o.default/bookmarks.html /mnt/data/BACKUP/bookmarks-$date.html

sau đó tôi cho script này chạy định kỳ vào 15h thứ Hai và thứ Năm hàng tuần bằng cách tạo một file crontab như sau:

$ crontab -e
0 15 * * 1,4 sh /mnt/data/linux/code/backupbookmarks.sh

Cuối cùng, nhớ khởi động lại cron daemon:

/etc/init.d/crond restart

Để muốn “test” ngay xem crontab nó có hoạt động không, bạn có thể sửa lại đoạn script trên một chút:

#!/bin/bash
date=`date +%F-%H-%M-%S`

cp ~/.mozilla/firefox/13kee53o.default/bookmarks.html /mnt/data/BACKUP/bookmarks-$date.html

và file crontab bạn sẽ cho backup liên tục theo từng phút như sau:

0-59 * * * * sh /mnt/data/linux/code/backupbookmarks.sh

Hoàng Lâm (từ internet)

About Tony Nguyễn
Tôi tên Tony tự Tèo trú tại thôn Tám, Trảng Thanh tỉnh Thừa Thiên. Thưở thiếu thời trí tuệ tôi thường thường, tuy thế tính tình thật thà thẳng thắng, thích thi thơ ...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: